Opracowanie to jest pomocą w przygotowaniu się do spowiedzi.
Zostało ono przygotowane przez ks. Dariusza Burasa. Tu znajdziesz całość w formacie PDF.

UWAGA!

zg – podane w nawiasie oznacza, że grzech ten jest także grzechem zgorszenia, rozumianym w sensie popularnym jako zły przykład, powodujący oburzenie lub zachętę do zła, a dla źle czyniących jest niebezpiecznym umocnieniem. Wielkość zgorszenia zależy od osoby, jej godności, sprawowanej funkcji, pozycji społecznej itp.
mw – tak w niniejszym schemacie rachunku sumienia są oznaczone grzechy, których materia jest zawsze wielka.

Inne grzechy w tym schemacie mogą mieć materię wielką w zależności od wielkości szkody (krzywdy), jaką człowiek przez ten grzech wyrządził:

1) Bogu (np. “Odwodziłem innych od Boga”, wykazując, że Bóg w ogóle nie istnieje),
2) sobie (np. “Szkodziłem sobie na zdrowiu”, np. przez nadmierne picie alkoholu i dawałem tym wielkie zgorszenie),
3) bliźniemu (“Namawiałem do grzechu”, np. do grzechu nieczystego, do wielkiej kradzieży, do krzywoprzysięstwa itp.),
4) grupie społecznej lub społeczeństwu (np. “Przekazywałem innym złe książki”, które spowodowały wiele zła).

UWAGA! Wielkość materii należy oceniać nie według własnego odczucia szkody, ale według odczucia osoby lub osób poszkodowanych.

Przykazanie 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
 • Nie modliłem się w ogóle…
 • Dobrowolnie wątpiłem o prawdach wiary (jakich?).
 • Zaparłem się wiary (zg)* – (mw).
 • Publicznie krytykowałem prawdy wiary (zg) – (mw).
 • Wstydziłem się swojej wiary.
 • Nie starałem się o pogłębienie swojej wiedzy religijnej przez słuchanie kazań, czytanie Pisma Świętego, książek religijnych itp.
 • Nie ufałem Bogu, np. w grzechowych utrapieniach…
 • Narzekałem na Pana Boga, np. w niepowodzeniach (zg).
 • Poddawałem się rozpaczy i zwątpieniu…
 • Wierzyłem w zabobony, wróżby czy horoskopy…
 • Znieważyłem osoby duchowne, miejsca i rzeczy poświęcone, np. kościoły, cmentarze, krzyże, obrazy itp. (zg).
 • Przeszkadzałem drugim w spełnianiu praktyk religijnych, np. w rodzinie, w środowisku pracy…
 • Ceniłem pieniądz, wygody, przyjemności, sport… itp. bardziej niż sprawy Boże i zbawienie własnej duszy…
 • Narażałem się na utratę wiary przez złe widowiska, filmy. książki, programy telewizyjne, towarzystwo… itp.
 • Należałem lub należę do organizacji ateistycznej (zg) – (mw).
 • Zapierałem się Boga lub Go zwalczałem (zg) – (mw).
 • Odwodziłem innych od Boga…
 • Występowałem przeciw nauce Bożej lub nauce Kościoła (zg) – (mw).
 • Dałem zgorszenie swoim złym zachowaniem lub złym mówieniem…
Przykazanie 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 • Wymawiałem imiona Świętych lub imię Boże – bez uszanowania, bez potrzeby, w żartach, w gniewie, z przyzwyczajenia…
 • Bluźniłem przeciw Bogu lub Świętym (zg) – (mw)…
 • Nie dotrzymywałem przysięgi albo ślubu złożonego Bogu (mw).
 • Przysięgałem niepotrzebnie lub złożyłem fałszywą lub niemoralną przysięgę. Czy naprawiłem wyrządzoną przez to krzywdę? (mw).
 • Przyjąłem po świętokradzku Sakramenty święte – które? (mw).
 • Przeklinałem kogoś w myślach lub publicznie (zg).
 • Rozmawiałem o sprawach religijnych lekceważąco…
 • Wstydziłem się chrześcijańskiego pozdrowienia lub zewnętrznych gestów religijnych, jak znak krzyża świętego, przyklęknięcia… itp. (zg).
 • Nosiłem lub noszę symbole religijne (dewocjonalia) jako ozdobę, maskotkę – a nie jako zewnętrzny wyraz wiary…
 • Używałem słów z Pisma Świętego dla żartów, dla obrony grzesznych interesów, dla poparcia błędnej nauki…
 • Brałem udział w seansach spirytystycznych.
Przykazanie 3. Pamiętaj abyś dzień święty święcił.
 • Opuściłem z własnej winy Mszę świętą w niedzielę lub w święto nakazane (zg) – (mw).
 • Spóźniłem się na Mszę świętą w niedzielę lub w święto nakazane.
 • We Mszy świętej nie brałem czynnego udziału.
 • Przeszkadzałem innym w skupieniu w czasie Mszy świętej.
 • Pracowałem w niedzielę lub w inne święto bez koniecznej potrzeby (zg).
 • Znieważyłem Dzień Pański przez pijaństwo lub udział w grzesznych zabawach i rozrywkach (zg).

UWAGA! Każdy grzech popełniony przeciw pierwszym trzem przykazaniom Bożym, godzi bezpośrednio w “przykazanie miłości Boga”, które brzmi: “Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i ze wszystkich sił swoich”.

Każdy grzech popełniony przeciw przykazaniom Bożym od czwartego do dziesiątego godzi pośrednio w “przykazanie miłości Boga”, a bezpośrednio w “przykazanie miłości bliźniego”, które brzmi: “Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”.

Przykazanie 4. Czcij ojca twego i matkę twoją.
 • Nie okazywałem swoim rodzicom miłości i szacunku…
 • Odnosiłem się do rodziców w sposób ubliżający, kłóciłem się z nimi, obmawiałem ich, biłem ich, wstydziłem się swoich rodziców…
 • Nie starałem się pomóc rodzicom…
 • Nie byłem posłuszny rodzicom, nauczycielom, wychowawcom…
 • Nie modliłem się za rodziców…

Obowiązki rodziców

 • Nie dbałem o moralne i religijne wyrobienie i wychowanie dzieci (modlitwa, Msza święta w niedziele i święta, uczęszczanie na lekcje religii, przyjmowanie Sakramentów świętych… itp.).
 • Nie starałem się o współpracę z duszpasterzem w katechizacji dzieci…
 • Nie dawałem dzieciom dobrego przykładu w wypełnianiu obowiązków religijnych, w pracy zawodowej, we współżyciu z sąsiadami…
 • Nie poświęcałem dzieciom czasu, nie interesowałem się ich problemami życiowymi…
 • Nie dbałem o ich wykształcenie, utrzymanie i odpoczynek…
 • Nie starałem się ich kochać i traktować jednakowo…
 • Byłem niesprawiedliwy w karaniu.
 • Rozpieszczałem swoje dzieci przez spełnianie wszystkich ich zachcianek, np. w oglądaniu telewizji…
 • Nie starałem się o wspólną modlitwę, czytanie Pisma Świętego, rozmowy religijne oraz o znak wiary w mieszkaniu (krzyż, obrazy religijne)…
 • Byłem obojętny na to, z kim się moje dziecko przyjaźni…
 • Nie wymagałem od dzieci odpowiedniego szacunku dla rodziców, kapłanów, nauczycieli, ludzi starszych i dla każdego człowieka…
 • Krytykowałem w obecności dzieci duchowieństwo (zg).
 • Wtrącałem się w pożycie małżeńskie dzieci, powodując konflikty…
 • Nie wypełniałem obowiązków wobec chrześniaka…

Obowiązki małżonków

 • Nie kochałem szczerze męża/żony.
 • Nie troszczyłem się o zdrowie współmałżonka.
 • Nie poczuwam się do odpowiedzialności za uświęcenie i zbawienie współmałżonka.
 • Ukrywaliśmy przed sobą ważne sprawy.
 • Utrudnialiśmy sobie życie przez zły humor, kaprysy, gniew itp.
 • Rozjątrzaliśmy niezgodę, opowiadając innym, co nas dzieli…
 • Nie dochowałem wierności małżeńskiej (mw).
 • Unikaliśmy potomstwa w sposób grzeszny (mw).
 • Ograniczaliśmy liczbę dzieci dla własnej wygody.
 • Nasz dom nie jest wzorem i przykładem życia chrześcijańskiego.

Obowiązki względem Ojczyzny

 • Nie szukałem szczerze dobra mojego Kraju…
 • Nie spełniałem solidnie swoich obowiązków zawodowych…
 • Nie dałem dobrego przykładu współpracownikom…
 • Szerzyłem zło w środowisku pracy przez: przekleństwa, wulgarne słowa, używanie alkoholu, obmowy…
 • Patrzyłem przez palce na zło, aby mieć spokój.
 • Zmuszałem podwładnych do pracy ponad siły.
 • Niedobrze żyłem lub żyję z kolegami w pracy…
 • Dawałem niesprawiedliwą zapłatę…
 • Pomijałem pracowników w awansie.
Przykazanie 5. Nie zabijaj.

Wszelka krzywda: fizyczna, psychiczna czy moralna, wyrządzona pośrednio lub bezpośrednio, sobie lub bliźniemu – godzi w piąte przykazanie Boże.

 • Szkodziłem sobie na zdrowiu, np. przez nadmiar jedzenia. Palenia tytoniu, picia alkoholu, przeciążenie pracą, lekceważenie snu, wypoczynku…
 • Usiłowałem popełnić samobójstwo (mw).
 • Życzyłem sobie lub bliźniemu śmierci.
 • Lekkomyślnie narażałem swoje zdrowie i życie…
 • Zabiłem człowieka, może nie narodzonego (mw).
 • Stosowałem środki wczesnoporonne (mechaniczne lub chemiczne) lub namawiałem do tego (mw).
 • Zachęcałem, namawiałem lub zmuszałem do przerwania ciąży (zg) – (mw).
 • Żywię do bliźnich nienawiść lub niechęć…
 • Pobiłem lub pokaleczyłem kogoś…
 • Gorszyłem bliźnich swoim postępowaniem…
 • Szkodziłem bliźniemu (w jaki sposób?).
 • Namawiałem do grzechu (jakiego?).
 • Prowadziłem pojazd w stanie nietrzeźwym.
 • Lekceważyłem przepisy bezpieczeństwa na drodze lub przy pracy…
 • Nie traktowałem środowiska naturalnego jako dzieła Bożego…
 • Niszczyłem moje naturalne otoczenie lub nie przestrzegałem obowiązujących przepisów odnośnie do ochrony środowiska naturalnego…
 • Znęcałem się nad zwierzętami…
 • Gardziłem drugim człowiekiem…
 • Wyśmiewałem się z bliźniego, przezywałem go…
 • Nie modliłem się za osobistych wrogów i prześladowców…
 • Nie przebaczyłem komuś w swoim sercu…
 • Nie ratowałem bliźniego w zagrożeniu, odmówiłem mu pomocy…
 • Nie panowałem nad swoimi złymi skłonnościami, np. do gniewu, chciwości, zmysłowości, zazdrości… itp.
 • Bawiłem się cudzym kosztem…
 • Przyczyniłem się do rozwoju nałogu u siebie lub u innych (zg).
 • Zadawałem świadomie cierpienia fizyczne, psychiczne lub moralne…
 • Niszczyłem przyjaźń między ludźmi…
 • Zaniedbuję swój rozwój intelektualny, moralny, religijny, fizyczny, umysłowy, psychiczny…
 • Przebywałem w złym towarzystwie…
Przykazanie 6, 9. Nie cudziołóż / Nie pożądaj żony bliźniego twego.
 • Nie miałem należytego poszanowania dla ciała i jego sił rozrodczych…
 • Miałem upodobanie w myślach nieskromnych (mw).
 • Pragnąłem widzieć nieskromności.
 • Podniecałem się do grzechu nieczystego przez lekturę. fantazję, filmy, widowiska, pornografię… itp. (mw)…
 • Popełniłem grzechy nieczyste ze sobą lub z inną osobą (ze) – (mw).
 • Pożądałem drugiej osoby.
 • Prowadziłem nieprzyzwoite rozmowy (zg) – (mw).
 • Nie odsunąłem od siebie okazji do grzechów nieczystych. np. podejrzane osoby, obrazki porno, książki, zdjęcia, filmy, programy telewizyjne…
 • Przekazywałem innym złe książki, filmy, obrazki porno… itp. (zg) – (mw).
 • Nie przestrzegałem rozumnej wstydliwości w ubiorze i zachowaniu…Nadużywałem praw małżeńskich (stosunki przerywane, środki poronne, antykoncepcyjne…) (mw).
 • Nie starałem się poznać etycznych metod kierowania płodnością…
 • Nie szanowałem w małżeństwie czasowej niemożności współżycia…
 • Nie uświadamiałem stopniowo swoich dzieci w dziedzinie seksualnej…
 • Stwarzałem sytuacje rozbudzające pożądanie (zg) – (mw).
 • Podglądałem życie seksualne innych…
 • Wciągałem w przeżycia seksualne osoby nieletnie (zg) – (mw).
 • Obnażałem się publicznie dla podniecenia innych (zg) – (mw).
 • Spowodowałem zwlekanie z rodzeniem dzieci z urojonych przyczyn.
 • Podejmowałem współżycie seksualne w małżeństwie w stanie nietrzeźwym (mw).
 • Planowałem i zmierzałem do rozwodu (mw).
 • Rozwiodłem się (zg) – (mw).
 • Wszedłem po rozwodzie w następny związek małżeński (cywilny) (zg) – (mw)

UWAGA! Każdy grzech przeciw szóstemu i dziewiątemu przykazaniu Bożemu popełniony w obecności innej osoby jest równocześnie wielkim grzechem zgorszenia, zwłaszcza popełniony w obecności dziecka.

Przykazanie 7, 10. Nie kradnij / Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego.
 • Przywłaszczyłem sobie cudzą rzecz (prywatną, społeczną).
 • Przywłaszczyłem sobie owoce cudzej pracy lub zasługi innych…
 • Zabierałem innym czas, każąc na siebie czekać…
 • Wyrządziłem szkodę przez lenistwo, spóźnialstwo, niedotrzymanie umowy lub ustalonych terminów…
 • Zatrzymałem rzecz znalezioną lub pożyczoną…
 • Nie oddałem długu w terminie albo w ogóle nie oddałem…
 • Rzecz skradzioną kupiłem albo sprzedałem…
 • Dałem się przekupić przez dawanie albo branie łapówek…
 • Zniszczyłem cudzą własność…
 • Nie dopilnowałem rzeczy będących własnością wspólną, społeczną…
 • Oszukałem bliźniego w handlu…
 • Byłem chciwy, zazdrosny, pożądałem dobra cudzego…
 • Nie wynagrodziłem krzywd ani przed Spowiedzią świętą ani potem..
 • Urządziłem się materialnie cudzym kosztem…
 • Nie wynagradzałem sprawiedliwie za pracę…
 • Przywiązywałem się zbytnio do rzeczy materialnych…
 • Byłem nieoszczędny, a skąpy wobec potrzebujących…
 • Marnowałem talenty swoje i innych (np. wykładowca nie przygotowany prowadzi lekcję)…
 • Zabierałem innym bezmyślnie czas…
 • Wykorzystywałem czas pracy lub środki służbowe dla celów prywatnych…
 • Oszukiwałem przy transakcjach…

Uwaga! Wszelka szkoda wyrządzona bliźniemu musi być naprawiona przed Spowiedzią świętą, albo w jak najkrótszym czasie po niej, ponieważ inaczej Spowiedź święta może być świętokradzka.

Przykazanie 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.
 • Kłamałem i kłamię z przyzwyczajenia…
 • Posądzałem lekkomyślnie…
 • Bez potrzeby mówiłem o wadach lub grzechach bliźnich (obmowy)…
 • Oczerniałem bliźniego, opowiadając o nim nieprawdziwe, złe rzeczy…
 • Byłem obłudny wobec bliźniego…
 • Nie naprawiłem krzywd spowodowanych moim kłamstwem…
 • Nie zachowałem powierzonej mi tajemnicy albo sekretów…
 • Nie zachowałem tajemnicy zawodowej (np. lekarz, pielęgniarka)…
 • Nie dotrzymałem słowa, obietnic…
 • Osądzałem bliźnich…
 • Pozywałem do sądu z błahych powodów…
 • Stawałem po stronie nieprawdy (np. dla korzyści) (zg)…
 • Byłem wścibski, podsłuchiwałem, podglądałem…
 • Zwalałem winę na bliźniego…
 • Doniosłem fałszywie lub fałszywie zeznawałem…
 • Mówiłem bezmyślnie, głupio (gadulstwo)…
 • Fałszowałem dokumenty…
 • Zmuszałem kogoś do przyjęcia poglądów sprzecznych z jego przekonaniami…