DAR JĘZYKÓW

Święty Paweł nazywał go najmniejszym spośród charyzmatów. Ale na nim często „oparte” są pozostałe nadprzyrodzone dary. Nie oznacza to wprawdzie, że jeśli nie mamy daru języków, nie otrzymamy żadnych innych charyzmatów. Warto jednak prosić Boga o ten dar, gdyż modlitwą w językach oddajemy Bogu chwałę i otwieramy serce na Jego działanie.

Czasami, zwłaszcza w czasie modlitwy dziękczynienia czy uwielbienia, czujemy, że to, co chcemy wypowiedzieć Bogu, nie da się wyrazić słowami. W modlitwie językami „wyłączamy” rozum kontrolujący wypowiadane przez nas słowa, stajemy się wolni przed Bogiem. Jednym z owoców jest więc radość, bo wówczas ludzkie serce zwraca się wprost do Serca Boga! Dlatego modlitwa językami nazywana jest też MODLITWĄ SERCA. Św. Paweł w 1 Liście do Koryntian (14, 2) pisze: „Ten bowiem, kto mówi językami, nie ludziom mówi, lecz Bogu”. Jak zacząć modlić się w ten sposób? Aby przyjąć dar języków, trzeba zaufać Bogu i… otworzyć usta. Zacząć wypowiadać słowa najprostsze, naśladując gaworzenie. W tej modlitwie stajemy się jak dzieci – bezgranicznie ufające swemu Ojcu, wolne od kombinowania i targowania się, czy ubijania interesów z Panem Bogiem. Doznajemy wewnętrznego oczyszczenia i uwolnienia, co pozwala lepiej słuchać tego, co mówi do nas Pan Bóg. Dzięki modlitwie językami stajemy się wolni i otwarci na przyjęcie tego, z czym Duch Święty będzie chciał przyjść do całej wspólnoty. Poprzez ten dar Bóg przygotowuje nas na przyjęcie słowa prorockiego. Dar języków jest ściśle powiązany ze służbą innymi charyzmatami – modlitwą wstawienniczą, uwolnienia czy modlitwą o uzdrowienie.

 

DAR TŁUMACZENIA JĘZYKÓW

W porównaniu z innymi charyzmatami słowa objawia się rzadko. Nie dlatego że Pan Bóg rzadziej go udziela, ale raczej dlatego, że nie umiemy słuchać. Żyjemy w kulturze, która lubi mówić. Wolimy brać niż dawać. Także na spotkaniu modlitewnym najprawdopodobniej będziemy raczej mówili niż słuchali. Szybciej pomodlimy się językami, niż zamilkniemy i zaczniemy wsłuchiwać się w taką modlitwę. Dlatego dar języków objawia się znacznie częściej niż dar ich tłumaczenia – trzeba by zamilknąć, gdy wszyscy dają się nieść modlitwie, i zacząć słuchać, co jest wyrzeczeniem się przyjemności modlitwy językami.

Gdy ktoś modli się darem języków, a druga osoba, która ma dar tłumaczenia, słucha – pojawia się w niej rozumienie wypowiadanych słów, ich interpretacja. W tym charyzmat tłumaczenia języków jest trochę podobny do charyzmatów proroctwa i poznania.

Źródła:
  1. http://www.odnowa.jezuici.pl/szum/prowadzenie-spotkainmenu-33/charyzmaty-mainmenu-58/518-charyzmaty-sowa-dar-jzykow-proroctwa-poznania-tumaczenia-jz