Bóg miłuje ciebie i ma dla twojego życia wspaniały plan. 

MIŁOŚĆ BOŻA


“Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. 
Ewangelia św. Jana 3,16

BOŻY PLAN


Chrystus Pan mówi:
“Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości”. 
Ewangelia św. Jana 10,10

CHODZI TU O ŻYCIE MAJĄCE PEŁNĄ WARTOŚĆ I CEL.
DLACZEGO JEDNAK WIĘKSZOŚĆ LUDZI NIE POSIADA ŻYCIA W OBFITOŚCI?

Człowiek jest grzeszny i w konsekwencji oddzielony od Boga, dlatego też nie może znać ani przeżywać Bożej miłości i planu, który Bóg posiada dla każdego człowieka

Człowiek jest grzeszny


“Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  
List do Rzymian 3,23

Człowiek został stworzony do wspólnoty z Bogiem, ale samowolnie wybrał niezależną drogę życia. W rezultacie tego wspólnota z Bogiem została zerwana. 
Ta samowola wyrażająca się w buncie lub obojętności wobec Boga jest przejawem tego co Biblia nazywa grzechem. 

Człowiek jest oddzielony od Boga


“Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć”. (To znaczy duchowe odłączenie od Boga) 
List do Rzymian 6,23

prawo-2

Bóg jest święty, a człowiek jest grzeszny. Dzieli ich wielka przepaść. Te strzałki ilustrują, że człowiek cały czas próbuje dosięgnąć Boga i zdobyć obfite życie przez swoje wysiłki takie jak dobre i uczciwe życie oparte o zasady etyki płynące z Pisma (10 przykazań).

Trzecie prawo ukazuje jedyny sposób pokonania tej przepaści

Jezus Chrystus jest jedynym bożym rozwiązaniem problemu grzechu człowieka. Przez Chrystusa możesz poznać Bożą Miłość i plan dla swojego życia.  

On zmarł za nas…


“Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”.
List do Rzymian 5,8

i zmartwychwstał…


“Chrystus umarł za grzechy nasze … został pogrzebany … zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem … ukazał się Kefasowi, potem dwunastu. Potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz”.
1 List do Koryntian 15,3-6

ON jest jedyną drogą


“Odpowiedział im Jezus: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przeychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”. 
Ewangelia św. Jana 14,6

prawo-3

Bóg przerzucił pomost nad tą przepaścią, która dzieli nas od Niego przez posłanie swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł za nas na krzyżu.

Jednak nie wystarczy tylko intelektualna znajomość tych trzech praw…

MUSIMY OSOBIŚCIE PRZYJĄĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO PANA I ZBAWICIELA. WTEDY DOPIERO MOŻEMY POZNAĆ I PRZEŻYWAĆ BOŻĄ MIŁOŚĆ I JEGO PLAN DLA NASZEGO ŻYCIA. 

MUSIMY PRZYJĄĆ CHRYSTUSA


“Wszystkim tym jednak, którzy Go przyjęli, tym którzy wierzą w imię Jego, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi”. 
Ewangelia św. Jana 1,12

PRZYJMUJEMY CHRYSTUSA PRZEZ WIARĘ


“Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. 
List do Efezjan 2,8-9

PRZYJMUJEMY JEZUSA PRZEZ OSOBISTE ZAPROSZENIE GO DO NASZEGO SERCA I ŻYCIA


Chrystus Pan mówi:
“Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną”. 
Apokalipsa św. Jana 3,20

Przyjęcie Chrystusa zawiera w sobie: odwrócenie się od swojego “ja” i nawrócenie się do Boga, pozwolenie Jezusowi na wejście do naszego życia, przebaczenie naszych grzechów i Zmienianie nas według Jego woli. 

Nie wystarczy tylko rozumieć, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i umarł za nasze grzechy. Nie chodzi też o religijne wzruszenia. Musimy przyjąć Jezusa Chrystusa przez wiarę, aktem naszej woli.